EXPUNERE DE MOTIVE: Legea nr. 17/2007

Moto:

„Locul fiecărei naţiuni e dat de valorile create de membrii săi de excepţie, de aceea vârfurile constituie o bogăţie naţională.” Dan Voiculescu

Pe plan internaţional există instituţii care reglementează modalitatea de educare a tinerilor supradotati. Este necesar ca şi în România să creăm un cadrul legislativ adecvat nevoilor tinerilor supradotati, capabili de performanţe înalte.

Având în vedere că România aderă la Uniunea Europeană, cu şanse mari de a deveni membru cu drepturi depline începând cu anul 2007, este necesară o propunere legislativă prvind tinerii supradotati care să armonizeze cerinţele naţionale la normele internaţionale.

Propunerea legislativă privind educaţia tinerilor supradotati, capabili de performanţă înaltă, creează un cadrul adecvat nevoilor actuale de descoperire, afirmare şi instruire diferenţiată.

Prezentul proiect legislativ reglementează constituirea traseelor curriculare diferenţiate pentru tinerii supradotati, capabili de performanţă înaltă în centre specializate, publice sau private, şcoli de weekend, şcoli de vară, programe de învăţământ, precum şi prin alte metode formale şi informale.

Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată se înfiinţează ca organ de specialitate, cu scopul asigurării facilităţilor educaţionale pentru tinerii supradotati, conform metodologiilor de instruire specifice psihopedagogiei excelenţei. Centru Naţional de Instruire Diferenţiată, organizat in cadrul Centrului Naţional de Excelenţă şi aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, va avea atribuţii specifice, orientate spre adaptarea normelor şi metodologiilor psihipedagogice internaţionale la specificul naţional, precum:

■ realizarea de programe şcolare pilot destinate introducerii metodologilor de lucru specifice educaţiei tinerilor supradotati;

1 formarea de specialişti în metodologiile de predare specifice domeniului psihopedagogiei excelenţei; diseminarea informaţiei şi problematicii psihopedagogiei excelenţei la nivelul cadrelor didactice şi asociaţiilor de părinţi; pregătirea şi promovarea unui suport informaţional privind cercetarea ştiinţifică şi consilierea în domeniul psihopedagogiei excelenţei.
De asemenea vor putea fi înfiinţate Centre Locale de Instruire Diferenţiată, in cadrul cărora se va instrui personalul autorizat în descoperirea tinerilor capabili de performanţe înalte. Centrele locale vor putea colabora şi cu alte instituţii ale statului, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii şi fundaţii. Vor putea identifica problemele reale cu care se confruntă această categorie de tineri supradotati şi vor veni în sprijinul şcolilor pentru descoperirea şi crearea unui mediu adaptat cerinţelor intelectuale ale tinerilor supradotati.

Prin parteneriatele cu organizaţii de profil din ţară sau din străinătate, cu universităţile locale sau din străinătate, cu oamenii de is generic cialis available in the us ştiinţă şi de cultură, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată va facilita descoperirea tinerilor capabili de performanţe înalte.

Considerăm ca o dată cu adoptarea prezentei legi, treptat se vor depăşi neajunsurile căutării valorilor într-un sistem educativ nediferenţiat, iar promovarea tinerilor supradotati, capabili de performanta înaltă se va putea face pe criterii de competenţă şi concurenţă loială.

Menţionăm că această propunere legislativă a fost elaborată în colaborare cu Fundaţia Umanistă „Dan Voiculescu” şi cu IRSCA Gifted Education.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de act normativ privind educaţia tinerilor supradotati, capabili de performanţă înaltă, pe care în supunem Parlamentului spre adoptare.

Related posts

Add A Comment

You must be logged in to post a comment.

Subscribe feed